ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Quadakkers Catering, Slagerij en Versmarkt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Hierna te noemen als: ‘’Quadakkers’’

De wederpartij wordt  aangeduid als cliënt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Quadakkers en cliënt waarop Quadakkers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door een van de partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Quadakkers gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Quadakkers is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Quadakkers is medegedeeld. Quadakkers is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
 3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Quadakkers gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

Artikel 4. Vertraging

 1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Quadakkers aan cliënt doorberekend.
 2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling

 1. Bij een totaal bedrag van € 1000.- of meer kan Quadakkers van de cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst een voorschot verlangen van 50% van de op de moment afgesproken totaalsom. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Quadakkers contant of per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.
 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Quadakkers het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Quadakkers.
 3. Cliënt is verplicht om het totaalbedrag, voor zover hierover geen verdere afspraken zijn gemaakt, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Quadakkers.
 4. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen de cliënt aan Quadakkers is verschuldigd, worden vermeerderd met de door Quadakkers vastgestelde administratiekosten van € 17,00
 5. De door cliënt eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 7. Annulering

 1. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 2. Annulering binnen 48 uur kan uitsluitend schriftelijk, telefonisch of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 8. Annuleringen door Quadakkers

 1. Quadakkers is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Quadakkers zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Quadakkers gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Quadakkers onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Quadakkers geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Quadakkers kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9. Deelannulering

 1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.
 2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Quadakkers, medewerkers of derden.

Artikel 11. Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen binnen 48 uur gemeld te worden.
 2. Quadakkers kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

Het organiseren en het laten slagen van een feest, barbecue, receptie, bruiloft, communie of bedrijfsdiner vereist een specifieke aanpak. Quadakkers kent die aanpak als geen ander en neemt de realisatie hiervan graag op zich. Vraag daarom altijd, geheel vrijblijvend een op maat gesneden offerte.

KIES VOOR VERTROUWEN, KWALITEIT & STIJL